Защита на личните данни

За да използва услугите на ХАЛИ.БГ, които изискват регистрация, потребителят е необходимо предварително да се регистрира, като попълни в съответната електронна форма за регистрация своето име, телефонен номер и email адрес за връзка с оператор на ХАЛИ.БГ, Търговеца или куриерската фирма. При желание от страна на Клиента, стоките да му бъдат доставени, е необходимо попълването на адрес за доставка във формуляра за регистрация.

С регистрацията си в ХАЛИ.БГ, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в ХАЛИ.БГ. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и да поиска от ХАЛИ.БГ пълно заличаване на неговите данни от базата данни на сайта.

ХАЛИ.БГ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. ХАЛИ.БГ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

ХАЛИ.БГ може да предостави името и данните за връзка с Клиента на избраните от Клиента Търговец и куриерска фирма, с цел извършване на желаната от Клиента доставка на стоки.

Потребителят изрично се съгласява, че ХАЛИ.БГ ЕООД има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на ХАЛИ.БГ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в ХАЛИ.БГ. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез ХАЛИ.БГ (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от ХАЛИ.БГ.

ХАЛИ.БГ събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на ХАЛИ.БГ и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни със защитен и ограничен достъп, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.